CXT.VN - [TUT] Hướng dẫn tạo Gerber từ các phần mềm thiết kế PCB

Altium Designer

1. Đặt tọa độ 0

 

 

2. Xuất Gerber: File -> Fabrication Outputs -> Gerber Files

 

Chọn thông số như trong ảnh

 

3. Xuất file khoan (Drill): File -> Fabrication Outputs -> NC Drill File

 

Gerber file là toàn bộ các file trong thư mục [Project Outputs for ...]

 

Orcad Layout

 1. Đặt tọa độ 0 

 

 

2. Cấu hình xuất Gerber: Options -> Post Process Settings

 

Chọn lớp cần xuất, nhấn Properties, cho phép xuất

 

3. Xuất Gerber Auto -> Run Post Processor

 

Đã tạo xong các file Gerber

 

Tham khảo cho các phần mềm khác

 

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI